Privacyverklaring

Privacyverklaring rente.dsb.nl

In deze privacyverklaring informeren wij, DSB N.V. in liquidatie (voorheen DSB Bank N.V.) ("DSB", "wij" of "ons"), u over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen en wat uw rechten zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, adres of foto.

1. Indien u zelf een vordering indient

DSB verwerkt in het kader van deze website, en de hieronder genoemde doeleinden onder meer de volgende persoonsgegevens:

Wij verkrijgen deze gegevens doordat u deze aan ons verstrekt. Ook kunnen wij uw gegevens verkrijgen van derden, zoals wanneer u zich identificeert door middel van iDIN. Voor meer informatie over iDIN verwijzen wij naar de website van iDIN: www.idin.nl.

De gegevens die wij in de formulieren op onze website hebben gemarkeerd met een asterisk (*) bent u verplicht aan ons te verstrekken indien u een rentevordering indient. Indien u die gegevens niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet van dienst zijn.

2. Indien u namens iemand een vordering indient

Indien u een rentevordering namens iemand anders indient, kunnen wij naargelang de situatie ook de volgende gegevens verwerken:

Wij verkrijgen deze gegevens doordat u deze aan ons verstrekt of doordat deze namens u worden verstrekt.

De gegevens die wij in de formulieren op onze website hebben gemarkeerd met een asterisk (*) bent u verplicht aan ons te verstrekken indien u een rentevordering indient. Indien u die gegevens niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet van dienst zijn.

Doel van de verwerking

DSB verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag, zoals de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke plicht, ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming.

Doeleinde Grondslag
Om u te kunnen identificeren en uw gegevens te koppelen aan de gegevens in onze administratie. De uitvoering van een overeenkomst; gerechtvaardigd belang.
Om u in staat te stellen uw rentevordering en de daaraan ten grondslag liggende berekening en uitdelingspercentage in te zien. De uitvoering van een overeenkomst; gerechtvaardigd belang.
Om u in staat te stellen uw rentevordering te accorderen, dan wel te betwisten. De uitvoering van een overeenkomst; gerechtvaardigd belang.
Om uw rentevordering aan u uit te betalen. De uitvoering van een overeenkomst
Om onze administratie bij te houden. Om te voldoen aan een wettelijke plicht.
Delen met derden

DSB deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

Derden met wie wij uw persoonsgegevens delen, zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. DSB is daar niet voor verantwoordelijk of aansprakelijk.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige toegang, verlies, wijziging of diefstal, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van security testen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verkregen, met in achtneming van de wettelijke minimumbewaartermijnen. Wij zijn in ieder geval verplicht onze administratie gedurende zeven jaar te bewaren.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

Bovenstaande rechten kunt u uitoefenen door contact op te nemen met ons door gebruik te maken van de gegevens onder het kopje "contact".

Indien u niet tevreden bent over hoe wij uw verzoek tot uitoefening van uw rechten hebben afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op deze website maken wij en onze partners gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onder meer worden gebruikt om gebruikerservaringen te monitoren en te optimaliseren. Cookies worden opgeslagen op uw randapparatuur en kunnen door ons of onze partners worden uitgelezen. Wij maken gebruik van strikt noodzakelijke cookies, analytische cookies en marketing cookies.

U kunt uw cookievoorkeuren aanpassen in het cookie instellingenmenu.

Zie hieronder een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door DSB, kunt u contact met ons opnemen via:

DSB N.V. in liquidatie (voorheen DSB Bank N.V.)
T.a.v.: de vereffenaar
Geert Scholtenslaan 10
1687 CL Wognum
vereffening@dsb.nl

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen. Wanneer vereist of noodzakelijk zullen wij u daarvan op de hoogte stellen middels een duidelijke kennisgeving, zoals een banner op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 april 2022.